Joomla Advance

คอร์ส Joomla Advance

ราคา 6,000 บาท( นอกสถานที่ 13,000 บาท ) ใช้เวลาประมาณ 20 ชั่วโมง

คอร์ส Joomla Advance นี้ สอนวิธีการสร้าง Website อะไรก็ได้คุณอยากสร้างได้เท่าที่คุณจินตนาการได้(ภายใต้เงื่อนไข) เช่น ร้านขายเสื้อผ้าออนไลน์ เว็บไซต์ขายบ้านและที่ดิน เว็บไซต์ Community สัตวเลี้ยง เว็บไซต์รับสมัครงาน เว็บไซต์ชมรมศิยษ์เก่า เว็บไชต์ Gallery งานศิลป์ เว็บไซต์ส่วนตัว หรือเว็บไซต์บริษัท เป็นต้น รวมถึงการวิเคราะห์ตลาด กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย จุดแข็งและจุดด้อยของธุรกิจ เป็นต้น ดังนั้น ผู้เรียนจำเป็นต้องมีความตั้งใจ มุ่งมั่น อดทนมากพอพอที่จะเรียนจนจบได้

หลังจากจบคอร์ส Joomla Advance สามารถนำความรู้ไปสร้างเว็บไซต์ได้ และยังสามารถเริ่มธุรกิจรับสร้างเว็บไซต์ได้ด้วย

 

Read more...
Subscribe to this RSS feed

line ijoomla

Contact i-Joomla

 

095-652-6652
Line ID : gappuci
kingcapuchin@gmail.com
www.i-joomla.net
i.joomla.net

© i-Joomla.net All rights reserved.